Project Doctor ® – project management podcasts

+31 6 50205153   |   ralph@projectdoctor.online

T&C and Privacy Policy

Please note: since the legal entities processing any data are located in The Netherlands, they operate under Dutch law.
Therefore, the Privacy Policy part is stated in Dutch.

Our legal advisor suggested we include the verbiage under T&C...

TERMS AND CONDITIONS

This website and all of its content is provided to you ‘as-is’ and we make no warranties, express or implied, and hereby disclaim all implied warranties, including any warranty of fitness for a particular purpose.

PRIVACY POLICY (in Dutch):

Goossens BV en Goossens Beheer BV, beide gevestigd aan W. Prinsstraat 23, 4101 ZW te Culemborg, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Goossens BV & Goossens Beheer BV

W. Prinsstraat 23, 4101ZW Culemborg

+31 6 50205153

Voor alle zaken aangaande gegevensbescherming neemt u contact op via info@goossensbv.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Goossens BV en Goossens Beheer BV verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website en/of diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt (zoals bij het doen van een betaling).

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken (afhankelijk van uw activiteiten op onze website en social media en in contact met ons via telefoon, email of bezoek):

 • Voor- en achternaam (indien u deze invult, bijvoorbeeld bij donatie of aanmelding Nieuwsbrief)
 • E-mailadres (indien u deze invult, bijvoorbeeld bij donatie of aanmelding Nieuwsbrief)
 • IP-adres (onvolledig indien u onze website bezoekt; of bij een campagne via sociale media)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door gegevens op een website in te vullen, in correspondentie (al dan niet via email) en telefonisch
 • Locatiegegevens, grofmazig (land, stad/regio; niet herleidbaar tot geografische coördinaten)
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (zoals bezochte pagina’s; verblijfsduur; tijdstip)
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld als u via een link vanaf onze LinkedIn pagina naar onze website gaat)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer (indien u een betaling aan ons doet)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@goossensbv.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag waarom wij persoonsgegevens verwerken

Goossens BV en Goossens Beheer BV verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van documenten, contracten of andere zakelijke informatie
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Goossens BV volgt surfgedrag over verschillende websites om onze informatie en diensten beter te kunnen afstemmen op uw behoefte.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Goossens BV en Goossens Beheer BV nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Goossens BV of Goossens Beheer BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Goossens BV en Goossens Beheer BV bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

Categorie                             Bewaartermijn + Reden

Voor- en achternaam:      7 jaar – indien gerelateerd aan betaling/contract, vereiste termijn Belastingdienst

Adres:                                    7 jaar – indien gerelateerd aan betaling/contract, vereiste termijn Belastingdienst

Email adres:                         7 jaar – indien gerelateerd aan betaling/contract, vereiste termijn Belastingdienst

Bankrekeningnummer:     7 jaar – gerelateerd aan betalingen, vereiste termijn Belastingdienst

IP-adres (onvolledig):        1 jaar – historie van websiteverkeer kunnen analyseren

Locatie (onnauwkeurig):   1 jaar – historie van websiteverkeer kunnen analyseren

Surfgedrag:                          1 jaar – historie van websiteverkeer kunnen analyseren

Browser en apparaat:       1 jaar – historie van websiteverkeer kunnen analyseren

Delen van persoonsgegevens met derden

Goossens BV en Goossens Beheer BV verkopen uw gegevens niet aan derden, en delen gegevens uitsluitend indien en voor zover dit nodig is voor de uitvoering van overeenkomsten met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Goossens BV en Goossens Beheer BV gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Goossens BV en Goossens Beheer BV gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich op onze website afmelden voor cookies per categorie, of door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen helemaal cookies meer opslaat. Op onze website vindt u ook onze Cookie Policy met een overzicht van alle cookies per soort, waar ze voor gebruikt worden en hoe lang ze worden bewaard.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting over cookies: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Goossens BV en/of Goossens Beheer BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@goossensbv.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om met het verzoek een kopie van uw paspoort mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Goossens BV en Goossens Beheer BV willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Goossens BV en Goossens Beheer BV nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Enkele gebruikte maatregelen zijn: sterke wachtwoorden, 2FA, encryptie, back-up, firewall, malwarescan, detectie van aanvallen, etc. Als u meent dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of u heeft aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@goossensbv.com

Verwerkersovereenkomsten

Goossens BV heeft een generieke verwerkersovereenkomst met de hostingpartij waar onze website en statistiekendatabase draaien.

Voor onze accounts bij sociale mediaplatforms zijn de respectievelijke algemene voorwaarden en privacy voorwaarden van deze dienstverleners van toepassing. Al deze partijen geven in openbare verklaringen aan dat ze aan de GDPR / AGV voldoen.

Voor de gegevens die wij delen met onze boekhouder gelden de regels en voorwaarden omtrent vertrouwelijkheid en beveiliging die in de Nederlandse wet zijn vastgelegd voor registeraccountants.

Stay tuned!

Receive the Newsletter a few times per year to be up-to-date with the latest developments.


Testimonials

Support

Enjoying the podcasts, and the extras with each episode? Support me via Ko-fi!

Project Doctor Online